Ogłoszenie o zmianie załącznika nr 7

Białystok: Usługa ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Komunalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Białymstoku
Dotyczy ogłoszenia o zamówieniu Numer 404578-2014 z dnia 10-12-2014 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE ZAŁĄCZNIKA NR 7 – WZÓR UMOWY

Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany z dniem 15-12-2014 r. załącznika
nr 7 – wzór umowy. Dodaje się zapis § 5 ust. 5 umowy, który brzmi:

5. Klauzule waloryzacyjne:

a)     Strony przewidują możliwość zamiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy
w następujących sytuacjach:

1.     W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług,

2.     W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

3.     W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

 b) W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 5 pkt. a ppkt. 1, Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne
 i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.

c) W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 5 pkt. a ppkt. 2, Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku
z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Nie będą akceptowanie koszty wynikające
z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

d) W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust 5 pkt. a ppkt. 3, Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 5 pkt. c, na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 5 pkt. c.

e) Zamawiający po zaakceptowaniu wniosków, o których mowa w ust. 5 wyznacza datę podpisania aneksu do umowy. 

f) Zmiana umowy skutkuje zmianą wynagrodzenia jedynie w zakresie płatności realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy, o którym mowa w pkt. e.

g) Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 5, na koszty wykonania zamówienia należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez zamawiającego.