Ogłoszenie

Białystok, 17 grudnia 2014 r.

Ogłoszenie

Dotyczy:       Wyjaśnienia treści SIWZ.

                 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Komunalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego

Sp. z o.o. w Białymstoku. Nr postępowania przetargowego PN-UM/2015/2017, ogłoszonego dnia
10-12-2014 r. pod numerem 404578/2014

Zamawiający firma Komunalne TBS SP. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r.poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232) przekazuje treść zapytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniem.

Pytanie nr 1:

W ubezpieczeniu mienia od wszystkich w ryzyku zalania w wyniku topnienia mas śniegu lub lodu na skutek gwałtownej zmiany temperatur prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 20 tys. zł lub innego akceptowalnego przez zamawiającego.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

Pytanie nr 2:

Prosimy o informacje o przychodzie zarządcy nieruchomości.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że przychód zarządcy nieruchomości za rok 2013 wyniósł 20 019 378 zł

Pytanie nr 3:

Prosimy o informacje czy zgłoszony do ubezpieczenie OC zarządcy nieruchomości ubezpieczony posiadania licencję zawodową lub świadectwo kompetencyjne wydane przez federację/stowarzyszenie zawodowe.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że osoby, przy pomocy których wykonuje czynności w związku
z zarządzaniem nieruchomościami, posiadają stosowne licencje zawodowe.

Pytanie nr 4:

Prosimy o informację czy jest możliwe wystawienie odrębnych polis na OC z tyt. zarządzania i pozostałą działalność zgodnie z podanymi PKD.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że jest taka możliwość.

Pytanie nr 5:

W ubezpieczenie od wszystkich ryzyk prosimy o wprowadzenie limitu dla szkód wynikających z zalania w wysokości 200 000 zł, na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia;

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

Pytanie nr 6:

W ubezpieczenie od wszystkich ryzyk prosimy o wprowadzenie limitu dla szkód powstałych w wyniku podtopienia z deszczu nawalnego w wysokości 100 000 zł, na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

Pytanie nr 7:

W ubezpieczenie od wszystkich ryzyk prosimy o wprowadzenie limitu dla awarii urządzeń
i instalacji wodno-kanalizacyjnych, w wysokości kwoty stanowiącej 10% sumy ubezpieczenia budynku, nie więcej jednak niż 500 000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia;

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

Pytanie nr 8:

W ubezpieczenie od wszystkich ryzyk prosimy o wprowadzenie limitu dla szkód powstałych na skutek upadku drzew, części budowli lub innych przedmiotów na ubezpieczone mienie w wysokości 200 000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia;

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

Pytanie nr 9:

W ubezpieczenie od wszystkich ryzyk prosimy o wprowadzenie limitu dla szkód powstałych wskutek pękania mrozowego w wysokości 100 000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia;

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

Pytanie nr 10:

Prosimy o doprecyzowanie, że w pozostałym zakresie nie opisanym w SIWZ zastosowanie mają zapisy OWU.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuj, iż w pozostałym zakresie nie opisanym w SIWZ zastosowanie będą miały zapisy OWU.

Pytanie nr 11:

Prosimy o wyłączenie infrastruktury towarzyszącej budynku (m.in. place zabaw, chodniki, bramy, oświetlenie itp. z sumy ubezpieczenia budynku lub zlimitowanie np. do 5% SU budynku.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

Pytanie nr 12:

Prosimy o zmianę treści klauzuli automatycznego pokrycia na:

Ubezpieczenie automatycznego pokrycia wzrostu wartości mienia

1. Na wniosek Ubezpieczającego umowa ubezpieczenia może zostać rozszerzona
o automatyczne objęcie ochroną ubezpieczeniową wzrostu wartości mienia związanego z jego nabyciem, ulepszeniem (modernizacją, remontem), przeszacowaniem.

2. Suma ubezpieczenia ulega podwyższeniu z chwilą przejścia na Ubezpieczonego ryzyka związanego z posiadaniem tego mienia, do 20% wartości sumy ubezpieczenia ustalonej przez Ubezpieczającego dla poszczególnych grup mienia, lecz nie więcej niż 10 000 000 zł dla wszystkich grup mienia łącznie.

3. Ustala się, że środki trwałe, wyposażenie i środki obrotowe nabyte przez Ubezpieczonego po zawarciu umowy ubezpieczenia, będą automatycznie pokryte niniejszą umową z chwilą ich wpisu do rejestru środków trwałych lub udokumentowanego nabycia, zaś nakłady inwestycyjne z chwilą udokumentowanego zakończenia inwestycji.

4. Ubezpieczający/Ubezpieczony jest zobowiązany pod rygorem nieważności klauzuli zgłosić do Ubezpieczyciela zwiększenie sumy ubezpieczenia w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia zwiększenia się wartości posiadanego mienia.

5. Składka za wzrost wartości mienia naliczana będzie według zasady pro rata temporis, proporcjonalnie za każdy dzień udzielonej ochrony ubezpieczeniowej, począwszy od pierwszego dnia, w którym mienie przeszło na ryzyko Ubezpieczonego.

6. Klauzula automatycznego pokrycia wzrostu wartości mienia odnosi się wyłącznie do umów ubezpieczenia zawieranych z podmiotami prowadzącymi księgową ewidencję posiadanych środków trwałych.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

Pytanie nr 13:

W przypadku braku zgody na zmianę treści klauzuli automatycznego pokrycia prosimy
o zmianę limitu z 20% na 20% ale nie więcej niż 10 mln zł.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

Pytanie nr 14:

Prosimy o zmianę klauzuli miejsc ubezpieczenia na klauzule:

„Klauzula nowych miejsc ubezpieczenia

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel obejmuje automatyczną ochroną ubezpieczeniową wszystkie nowe lokalizacje Ubezpieczonego związane z prowadzoną przez niego działalnością objętą umową ubezpieczenia, pod warunkiem ich zgłoszenia wraz z określeniem sum ubezpieczenia w ciągu 30 dni od daty ich uruchomienia. Ochroną ubezpieczeniową
w ramach niniejszej klauzuli objęte są wyłącznie lokalizacje na terenie RP, spełniające minimalne wymogi dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych określone w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Składka za udzieloną ochronę dla nowych miejsc ubezpieczenia zostanie opłacona
w systemie pro rata temporis z zastosowaniem stawek określonych w umowie ubezpieczenia.

Limit odpowiedzialności: 3.000.000,00 zł nie więcej niż 20% łącznej sumy ubezpieczenia na jedną i wszystkie nowoutworzone lokalizacje.”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

Pytanie nr 15:

Prosimy o zmianę klauzuli swobodnego transferu mienia na klauzule:

„Klauzula przeniesienia mienia

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że zadeklarowane przez Ubezpieczonego mienie objęte jest ochroną ubezpieczeniową również w przypadku tymczasowego lub stałego przeniesienia pomiędzy należącymi do Ubezpieczonego lokalizacjami przyjętymi do ubezpieczenia, jednak z zastrzeżeniem, że łączna wartość mienia przeniesionego do danej lokalizacji nie może przekroczyć 5.000.000,00 zł nie więcej niż 20% łącznej sumy ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych w czasie transportu, załadunku i rozładunku, prac demontażowych i montażowych oraz w czasie prób i testów. W przypadku wystąpienia szkody, na Ubezpieczonym ciąży obowiązek udokumentowania faktu przeniesienia mienia do innej lokalizacji wraz z określeniem jego wartości oraz daty zmiany miejsca ubezpieczenia. Ochrona istnieje pod warunkiem spełnienia w tym miejscu minimalnych wymogów dotyczących zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

Pytanie nr 16:

W klauzuli terminu oględzin prosimy o zmianę terminu oględzin na 3 dni robocze.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

Pytanie nr 17:

Prosimy o przesłanie szczegółowego wykazu zabezpieczeń lub rezygnacje z Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

Pytanie nr 18:

Prosimy o zmianę klauzuli pokrycia szkód w wyniku prowadzenia drobnych prac budowlanych na klauzule:

Klauzula drobnych prac remontowych

1. Na wniosek Ubezpieczającego umowa ubezpieczenia może zostać rozszerzona
o automatyczne objęcie ochroną ubezpieczeniową wzrostu wartości mienia związanego z jego nabyciem, ulepszeniem (modernizacją, remontem), przeszacowaniem.

2. Suma ubezpieczenia ulega podwyższeniu z chwilą przejścia na Ubezpieczonego ryzyka związanego z posiadaniem tego mienia, do 20% wartości sumy ubezpieczenia ustalonej przez Ubezpieczającego dla poszczególnych grup mienia, lecz nie więcej niż 2 000 000 zł dla wszystkich grup mienia łącznie.

3. Ustala się, że środki trwałe, wyposażenie i środki obrotowe nabyte przez Ubezpieczonego po zawarciu umowy ubezpieczenia, będą automatycznie pokryte niniejszą umową z chwilą ich wpisu do rejestru środków trwałych lub udokumentowanego nabycia, zaś nakłady inwestycyjne z chwilą udokumentowanego zakończenia inwestycji.

4. Ubezpieczający/Ubezpieczony jest zobowiązany pod rygorem nieważności klauzuli zgłosić do Ubezpieczyciela zwiększenie sumy ubezpieczenia w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia zwiększenia się wartości posiadanego mienia.

5. Składka za wzrost wartości mienia naliczana będzie według zasady pro rata temporis, proporcjonalnie za każdy dzień udzielonej ochrony ubezpieczeniowej, począwszy od pierwszego dnia, w którym mienie przeszło na ryzyko Ubezpieczonego.

6. Klauzula automatycznego pokrycia wzrostu wartości mienia odnosi się wyłącznie do umów ubezpieczenia zawieranych z podmiotami prowadzącymi księgową ewidencję posiadanych środków trwałych.

5. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli dla przedmiotów określonych w ust. 4 zostaje ograniczona do limitu odpowiadającego 10% łącznej sumy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, lecz w wysokości nie wyższej niż 1 000 000 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. Treść klauzuli nie ma związku z drobnymi pracami remontowymi.

Pytanie nr 19:

W przypadku braku zgodę na powyższe prosimy o wprowadzenie do klauzuli zastrzeżenia, że te prace nie wymagają pozwolenia na budowę.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający doprecyzowuje treść klauzuli drobnych prac remontowo budowlanych:

Prowadzone drobne prace budowlano-montażowe nie wymagają pozwolenia na budowę.

Limit 300.000,- zł dotyczy mienia będącego przedmiotem drobnych robót budowlano-montażowych – i jest to limit na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa
w  pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia będzie do pełnej sumy ubezpieczenia.

Pytanie nr 20:

Prosimy o wyłączenie kar umownych znajdujących się § 7 UMOWY

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

Zamawiający informuje, iż nie dokonuje zmian w SIWZ, a co za tym idzie termin składania ofert pozostaje bez zmian.