Odpowiedź I

Białystok,  26-02-2015r.

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na realizację w ramach II etapu oś. Bacieczki VI  budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 6 wraz z zagospodarowaniem terenu.

Nr ogłoszenia: 42560 - 2015

 

Ogłoszenie

W odpowiedzi na zapytania dotyczące przetargu nieograniczonego na Realizację w ramach II etapu oś. Bacieczki VI budynku mieszkalnego wielorodzinnego  nr 6 wraz z zagospodarowaniem terenu, Zamawiający odpowiada:

Pytanie 1. Prosimy o udostępnienie przedmiarów robót w formie edytowalnej np. ath, co pozwoli na zaoszczędzenie czasu potrzebnego na ich uaktywnienie, a tym samym pozwoli na bardziej rzetelne przygotowanie oferty

 

Odpowiedź 1. Zamawiający nie dysponuje przedmiarami robót w formie edytowalnej

 

Pytanie 2. Prosimy o jednoznaczne określenie rodzaju wynagrodzenia. Czy będzie to rozliczenie ryczałtowe, czy kosztorysowe ( rozliczenie na podstawie ryczałtowych cen jednostkowych i faktycznie wykonanych robót)

 

Odpowiedź 2. Wynagrodzenie Wykonawcy stanowi kwota oferty wynikająca z dołączonych do oferty szczegółowych kosztorysów ofertowych. W przypadku wystąpienia konieczności realizacji robót nie ujętych w dokumentacji lub konieczności zaniechania robót ujętych w kosztorysach ofertowych rozliczenie za te roboty zostanie określone na zasadach opisanych w Umowie.