Odpowiedz VI na zapytanie z dnia 04.03.2015

Białystok, 04-03-2015r.

Dotyczy przetargu nieograniczonego na realizację w ramach II etapu oś. Bacieczki VI budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 6 wraz z zagospodarowaniem terenu.

Nr ogłoszenia: 42560 - 2015

Ogłoszenie

W odpowiedzi na zapytania dotyczące przetargu nieograniczonego na Realizację w ramach II etapu oś. Bacieczki VI budynku mieszkalnego wielorodzinnego  nr 6 wraz z zagospodarowaniem terenu, Zamawiający odpowiada:

Pytanie 1. Prosimy o udostępnienie edytowalnej wersji rysunków, np. dwg. Edytowalna wersja rysunków umożliwi sporządzenie rzetelnych przedmiarów i znacznie przyspieszy pracę z tym związaną.

Odpowiedź 1. Zamawiający nie posiada dokumentacji w formie edytowalnej.

Pytanie 2. W związku z czasochłonnym procesem przygotowania przedmiarów, prosimy o przesunięcie terminu składania ofert o siedem dni.

Odpowiedź 2. Zamawiający nie przewiduje przesunięcia terminu składania ofert.

Pytanie 3. W udostępnionej dokumentacji znajduje się folder „przedmiary”, co oznacza że do oferty należy dołączyć kosztorysy przygotowane na podstawie zawartych tam przedmiarów. Jednakże w folderze „Schody terenowe” znajduje się przedmiar o nazwie „TBS schody ter. bud .nr6 przedm. drog.”, co oznacza że kosztorys na ten zakres również należy dołączyć do oferty. Prosimy o jednoznaczne wskazanie/wylistowanie kosztorysów jakie należy dołączyć do oferty.

Odpowiedź 3. Zgodnie z zestawieniem przedmiarów robót, załącznik nr 6 do SIWZ

Pytanie 4. Czy Zmawiający posiada prawomocne Pozwolenie na budowę?

Odpowiedź 4. Tak

Pytanie 5. Czy Zamawiający zgadza się, żeby do oferty dołączyć kosztorysy uproszczone, które zawierałby liczbę porządkową, opis robót, jednostkę miary, cenę jednostkową oraz wartość będącą iloczynem jednostki miary i ceny jednostkowej? Natomiast kosztorysy szczegółowe, ze szczegółowym rozbiciem cen jednostkowych na materiał, robociznę i sprzęt, zobowiązany byłby dostarczyć Oferent, wybrany jako Wykonawca przedmiotu zamówienia przed podpisaniem umowy.

Odpowiedź 5. Do oferty należy dołączyć szczegółowe kosztorysy ofertowe.

Pytanie 6. Zgodnie z dokumentacją przetargową w zakres robót wykonywanych przez MPEC wchodzi wykonanie wszystkich leżaków w piwnicy oraz pionów wraz ze stacjami mieszkaniowymi. Prosimy o potwierdzenie powyższego oraz ew. zaktualizowanie przedmiaru instalacji co.

Odpowiedź 6. Nie należy wyceniać tych robót, na stronie internetowej w dniu  5.03.2015r  został zamieszczony zamienny przedmiar instalacji c.o.

Pytanie 7. W zakres opracowania projektu wykonawczego sieci zewnętrznych wchodzi wykonanie przyłączy do budynku nr 4B oraz 6. Prosimy o jednoznaczne określenie zakresu prac i ewentualne zaktualizowanie przedmiaru przyłączy wod-kan.

Odpowiedź 7. Zakres robót określa przedmiar przyłączy wod-kan.

Pytanie 8. Prosimy o doprecyzowanie w czyim zakresie pozostaje dostawa i montaż gazomierzy mieszkaniowych G1,6(szt. 65). W przypadku konieczności wyceny przedmiotowych gazomierzy prosimy o zaktualizowanie przedmiaru instalacji gazowej.

Odpowiedź 8. Dostawa i montaż gazomierzy leży po stronie Zakładu Gazowniczego.

Pytanie 9. Zgodnie z dokumentacją projektową, prosimy o uzupełnienie przedmiarów o wpusty deszczowe szt.8.

Odpowiedź 9. Wpusty deszczowe znajdują się w przedmiarze budowlanym poz. 123.