Wodomierze

Zaproszenie do złożenia ofert.

 

         Komunalne TBS Sp. z o.o. w Białymstoku jako Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej nr 11 przy ul. Zagórnej, zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

wymianę legalizacyjną wodomierzy mieszkaniowych wody ciepłej i zimnej wraz z odczytem radiowym w okresie 5 lat w budynku mieszkalnym wielorodzinnych w Białymstoku w ilości:

-         167 szt. wodomierzy wody zimnej,

-         165 szt. wodomierzy wody ciepłej,

1. Wymagania dotyczące urządzenia:

-    próg rozruchu – 6l/h,

-   przepływ Q3=1,6 m3/h
- klasa co najmniej R80 w poziomie (H) i  R50 w pionie (V)

-    przystosowane do zdalnego odczytu danych – z zamontowanym modułem radiowym,

-    typ wodomierza – wodomierz jednostrumieniowy, suchobieżny,

-    hermetyczne liczydło odporne na zaparowania,
-    sprzęgło magnetyczne z zastosowaniem magnesu czteropolowego,
Dodatkowe parametry:

- Rejestracja i sygnalizacja próby manipulacji magnetycznej
- Rejestracja i sygnalizacja przepływu wstecznego
- Rejestr miesięcznych wskazań (co najmniej 12 miesięcy)

Urządzenia muszą być fabrycznie nowe i muszą posiadać cechę legalizacyjną 2017r.

2. Cena powinna uwzględniać:

a)     Dostawę urządzenia,

b)     Wymianę (demontaż starego i montaż nowego licznika),

c)      Montaż nowych uszczelek,

d)     Koszt urządzenia nowego fabrycznie,

e)     Założenie plomby numerycznej.

f)       Odczyt urządzenia 2 razy w roku na koniec grudnia i czerwca przez okres pięciu lat i przekazanie stanu w pliku exel administratorowi.

g)   Wystawienie dokumentu potwierdzającego wymianę urządzenia  w każdym mieszkaniu  wraz z zestawieniem numerów wymienianych liczników oraz ich parametrami w momencie wymiany w wersji papierowej i zestawienie w wersji elektronicznej, 

h)     Wystawienie dokumentu gwarancyjnego.

3. Gwarancja musi obejmować cały okres legalizacyjny.

    Naprawy i sprawdzenia gwarancyjne muszą być dokonane najpóźniej do 3 dni od momentu  zgłoszenia przez Administratora faxem, a potwierdzenie usunięcia usterki musi być zgłoszone pisemnie, wraz z podaniem przyczyny jej powstania. W sytuacji awaryjnej ( np. przeciek powodujący zalewanie pomieszczeń) naprawa musi być dokonana natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia. 

    W przypadku konieczności wymiany urządzenia musi być ono wymienione od razu na nowe urządzenie.

4.Termin realizacji zamówienia.

Zamówienie musi być zrealizowane do 30 czerwca 2017r.

5. Miejsce montażu liczników:

Liczniki są zamontowane w budynku  w pomieszczeniach lokali.

5. Ofertę należy złożyć w  Komunalnym TBS do 24 maja 2017 roku do godz. 14.00. na załączonym formularzu.

6. Płatność za wykonaną usługę nastąpi jednorazowo po wykonaniu zamówienia, po potwierdzeniu jej wykonania przez Komunalne TBS Sp. z o.o. w Białymstoku oraz otrzymaniu dokumentu potwierdzającego wymianę urządzenia  w każdy mieszkaniu lub lokalu Termin płatności od wystawienia faktury 14 dni.

7. Osobą do kontaktu jest:

Piotr Głębocki  tel. 66 28 382.

Załącznik: