Zmiana oznakowania ulic

Komunalne TBS Sp. z o.o. w Białymstoku

Białystok, 18-09-2017 r.

Zaproszenie do złożenia  oferty

Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.,

15 – 687  Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 5

Zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych:

wymiana oznakowania drogowego ” w zasobach Komunalnego TBS Sp. z o.o. w Białymstoku.

 

Przedmiot zamówienia (usługi): Przedmiotem  zamówienia  jest: wykonanie robót budowlanych:

wymiana oznakowania drogowego

 

2. Termin realizacji zamówienia:  30-11-2017 r.

3.  Okres gwarancji: 36 miesięcy

4. Termin związania ofertą: 30 dni

5. Miejsce złożenia oferty:  Komunalne TBS Sp. z o.o. w Białymstoku, ul. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 5.

6. Termin składania oferty:  25-09-2017 r. do godz.10 . 00

7. Termin otwarcia ofert: :  25-09-2017 r. godz.10 . 30

8. Płatność za wykonaną usługę nastąpi jednorazowo po  wykonaniu zamówienia, po potwierdzeniu jej wykonania przez Komunalne TBS Sp. z o.o. w Białymstoku

9. Osoba do kontaktu:

Tomasz Kamiński  tel. 85 66 28 383, Krzysztof Starosta Tel. 85 66 28 384.

Powyższe zaproszenie  nie jest zamówieniem w rozumieniu Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831 i 99 j.t.).