Wymiana słupów oświetleniowych.

Komunalne TBS Sp. z o.o. w Białymstoku

Białystok, 25-09-2017 r.

Zaproszenie do złożenia  oferty

Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.,

15 – 687  Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 5

Zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych:

„ Wymiana słupów oświetleniowych i opraw zewnętrznych” na osiedlu Bacieczki II
w Białymstoku.

 

Przedmiot zamówienia (usługi): Przedmiotem  zamówienia  jest: wykonanie robót budowlanych Wymiana słupów oświetleniowych i opraw zewnętrznych” na osiedlu Bacieczki II w Białymstoku.

Zakres robót do wykonania:

-         demontaż słupa oświetleniowego zewnętrznego wraz z fundamentem – 26 szt.

-         montaż słupa oświetleniowego aluminiowego o długości 4m, wraz z fundamentem – 26 szt,

-         montaż przewodów do opraw oświetleniowych YDY 3x2.5 – 5 m- wciąganie w słupy – 26 szt

-         montaż opraw oświetleniowych ledowych na słupach – obudowa – aluminium, dyfuzor – tworzywo, zasilacz – elektroniczny, zabezpieczenie termiczne – 26 szt.

-         oczyszczenie i malowanie farbą antykorozyjną słupów oświetleniowych stalowych – 10 szt.

2. Termin realizacji zamówienia:  30-11-2017 r.

3.  Okres gwarancji: 36 miesięcy

4. Termin związania ofertą: 30 dni

5. Miejsce złożenia oferty:  Komunalne TBS Sp. z o.o. w Białymstoku, ul. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 5.

6. Termin składania oferty: 03-10-2017 r. do godz. 10.00.

7. Płatność za wykonaną usługę nastąpi jednorazowo po  wykonaniu zamówienia, po potwierdzeniu jej wykonania przez Komunalne TBS Sp. z o.o. w Białymstoku

8. Osoba do kontaktu:

Piotr Głębocki tel 856628382, Tomasz Kamiński  tel. 85 66 28 383,

Powyższe zaproszenie  nie jest zamówieniem w rozumieniu Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831 i 99 j.t.).