Remont Pietkiewicza 13/1

Komunalne TBS Sp. z o.o. w Białymstoku

Białystok, 29.09.2017 r.

 

Zaproszenie do złożenia  oferty

 

Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.,

15 – 687  Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 5

Zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych  polegających na

remoncie i wymianie urządzeń w mieszkaniach stanowiących własność Spółki na osiedlu Bacieczki w Białymstoku.

 

1.  Przedmiot zamówienia (usługi): Przedmiotem  zamówienia  jest wymiana (demontaż  i utylizacja, zakup i montaż) urządzeń, wyposażenia i armatury wodno – kanalizacyjnej, elektrycznej, kuchenki gazowej i innych, zgodnie z załączonym protokołem konieczności   i wykazem urządzeń techniczno – sanitarnych, materiałów i wyposażenia podlegających wymianie, oraz wykonanie robót budowlano - remontowych zgodnie z załączonym protokołem konieczności dla mieszkania nr 1 w budynku przy ul. Pietkiewicza 13,

2. Termin realizacji zamówienia:  dwa tygodnie od daty podpisania umowy,

3.  Okres gwarancji: 36 miesięcy na roboty budowlane. Na urządzenia, armaturę i elementy wyposażenia zgodnie z gwarancją producenta przekazywaną  Zamawiającemu,

4. Termin związania ofertą: 14 dni,

5. Miejsce złożenia oferty:  Komunalne TBS Sp. z o.o. w Białymstoku, ul. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 5,

6. Termin składania oferty:  6.10.2017 r. do godz. 10:00,

7. Termin otwarcia ofert: :  6.10.2017 r. godz. 10:15,

8. Płatność za wykonaną usługę nastąpi w terminie 14 dni po potwierdzeniu  przez przedstawiciela Spółki wykonanie zamówienia i złożeniu faktury,

9. Wykonawcy, w celu zapoznania się ze specyfiką warunków i zakresu planowanych robót, powinni dokonać wizji lokalnej przed złożeniem oferty.

10. Osoba do kontaktu:

Tomasz Kamiński  tel. 85 66 28 383, Krzysztof Starosta Tel. 85 66 28 384.

 

Powyższe zaproszenie  nie jest zamówieniem w rozumieniu Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831 i 99 j.t.).