Wodomierze

Białystok, dn. 23.10.2017r.

 

Zaproszenie do złożenia ofert.

 

         Komunalne TBS Sp. z o.o. w Białymstoku jako Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej nr 40 przy ul. Św. Jerzego, zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

wymianę legalizacyjną wodomierzy mieszkaniowych wody ciepłej i zimnej wraz z odczytem radiowym w okresie 5 lat w budynku mieszkalnym wielorodzinnych w Białymstoku w ilości:

-         85 szt. wodomierzy wody zimnej,

-         85 szt. wodomierzy wody ciepłej,

1. Wymagania dotyczące urządzenia:

-         próg rozruchu – 6l/h,

-         parametry metrologiczne zgodne z normą EN 14154, nie niższe jak dla klasy B w poziomej i A w pionowej pozycji zabudowy,

-         przystosowane do zdalnego odczytu danych – z zamontowanym modułem radiowym,

-    typ wodomierza – wodomierz jednostrumieniowy, suchobieżny,
-    ciągły strumień objętości - Q3 = 1,6 m3/h,
-    hermetyczne liczydło odporne na zaparowania,
-    sprzęgło magnetyczne z zastosowaniem magnesu czteropolowego,

Urządzenia muszą być fabrycznie nowe i muszą posiadać cechę legalizacyjną 2017r.

 

2. Cena powinna uwzględniać:

a)     Dostawę urządzenia,

b)     Wymianę (demontaż starego i montaż nowego licznika),

c)      Montaż nowych uszczelek,

d)     Koszt urządzenia nowego fabrycznie,

e)     Założenie plomby numerycznej.

f)       Odczyt urządzenia 2 razy w roku na koniec grudnia i czerwca przez okres pięciu lat i przekazanie stanu w pliku exel administratorowi.

g)   Wystawienie dokumentu potwierdzającego wymianę urządzenia  w każdym mieszkaniu  wraz z zestawieniem numerów wymienianych liczników oraz ich parametrami w momencie wymiany w wersji papierowej i zestawienie w wersji elektronicznej, 

h)     Wystawienie dokumentu gwarancyjnego.

 

3. Gwarancja musi obejmować cały okres legalizacyjny.

    Naprawy i sprawdzenia gwarancyjne muszą być dokonane najpóźniej do 3 dni od momentu  zgłoszenia przez Administratora faxem, a potwierdzenie usunięcia usterki musi być zgłoszone pisemnie, wraz z podaniem przyczyny jej powstania. W sytuacji awaryjnej ( np. przeciek powodujący zalewanie pomieszczeń) naprawa musi być dokonana natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia. 

    W przypadku konieczności wymiany urządzenia musi być ono wymienione od razu na nowe urządzenie.

 

4.Termin realizacji zamówienia.

Zamówienie musi być zrealizowane do 31 grudnia 2017r.

 

5. Miejsce montażu liczników:

Liczniki są zamontowane w budynku  w pomieszczeniach lokali.

 

5. Ofertę należy złożyć w  Komunalnym TBS do 27 października 2017 roku do godz. 14.00. na załączonym formularzu.

 

6. Płatność za wykonaną usługę nastąpi jednorazowo po wykonaniu zamówienia, po potwierdzeniu jej wykonania przez Komunalne TBS Sp. z o.o. w Białymstoku oraz otrzymaniu dokumentu potwierdzającego wymianę urządzenia  w każdy mieszkaniu lub lokalu.

Termin płatności od wystawienia faktury 14 dni.

 

7. Osobą do kontaktu jest:

Piotr Głębocki  tel. 66 28 382.

 

Załącznik: