Ogłoszenie

Białystok, 11-12-2017 r.

 

Numer ogłoszenia w Dz.U. : 2017/S 236-490219 

Ogłoszenie

 

W odpowiedzi na pismo z dnia 11 grudnia 2017 roku dotyczące przetargu nieograniczonego na usługę konserwacji i sprzątania obiektów oraz ich otoczenia na osiedlach będących własnością Komunalnego TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1.

Zwracam się z uprzejmą prośba o wyjaśnienie czy w/w postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieorganicznego gdzie wartość szacunkowa  przekracza czy tez nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na postawie art. 11 ust 8 PZP.

 Zgodnie z pkt. II ppkt. 2 SWIZ Zamawiający określił, że wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności, gdyż w treści ogłoszenia o zamówieniu publicznym (DUUE nr 2017/S 236-490219 z dnia 08/12/2017) w pkt. II.1.5  szacunkowa całkowita wartość zamówienia publicznego bez VAT wynosi 900 331.23 EUR.

Odpowiedź:

Wartość szacunkowa zamówienia przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.