Remont mieszkań: Pietkiewicza 2A m 32, Pietkuna 3 m 29

Komunalne TBS Sp. z o.o. w Białymstoku

Białystok, 17-01-2018 r.

 

 

Zaproszenie do złożenia  oferty

 

Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.,

15 – 687  Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 5

Zaprasza do złożenia oferty na wymianę urządzeń i prace remontowe
          w mieszkaniu przy ul. Pietkiewicza 2A m 32 w Białymstoku

 

 

1.      Przedmiot zamówienia (usługi):

Przedmiotem  zamówienia  jest: Wykonanie remontu i wymiany urządzeń według załączonego protokołu konieczności.
2. Termin realizacji zamówienia:  14-02-2018 r.

3.  Okres gwarancji: 12 miesięcy

4. Termin związania ofertą: 30 dni

5. Miejsce złożenia oferty:  Komunalne TBS Sp. z o.o. w Białymstoku, ul. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 5.

6. Termin składania oferty: 24-01-2018 r. do godz. 14:30.

7. Termin otwarcia ofert: 24-01-2018 r. godz. 14:45.

8. Płatność za wykonaną usługę nastąpi jednorazowo po  wykonaniu zamówienia, po potwierdzeniu jej wykonania przez Komunalne TBS Sp. z o.o. w Białymstoku

9. Osoba do kontaktu:

Tomasz Kamiński  tel. 85 66 28 383, Krzysztof Starosta Tel. 85 66 28 384.

 

Powyższe zaproszenie  nie jest zamówieniem w rozumieniu Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831 i 99 j.t.).