Sprzątanie i konserwacja

 

Komunalne TBS Sp. z o.o. w Białymstoku

Białystok, 18-01-2018 r.

 

 

Zaproszenie do złożenia  oferty

 

Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.,

15 – 687  Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 5

Zaprasza do złożenia oferty na usługę konserwacji i sprzątania obiektów oraz ich otoczenia na osiedlach będących własnością Komunalnego TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku.

 

 

1. Przedmiot zamówienia (usługi): Przedmiotem  zamówienia  jest: wykonanie usługi konserwacji i sprzątania obiektów oraz ich otoczenia na osiedlach będących własnością Komunalnego TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku.

Zakres robót do wykonania:

a) Przedmiot zamówienia obejmuje konserwację oraz obiektów i ich otoczenia na osiedlach będących własnością Komunalnego TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku.

b) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:

- Załącznik nr 2 – zawierający pełny zakres czynności konserwacji i sprzątania.

- Załącznik nr 3  – zawierający wykaz zasobów.

- Załącznik nr 4  – zawierający zakres czynności do wykonania w ramach konserwacji i sprzątania parku Komunalnego TBS Sp. z o.o. w Białymstoku przy ul. Okulickiego.

- Załącznik nr 5  – zakresa sprzątania biura TBS.

c) Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 6.

2. Termin realizacji zamówienia: od 01-02-2018 r. do 28-02-2018 r.

3.  Okres gwarancji: 12 miesięcy

4. Termin związania ofertą: 30 dni

5. Miejsce złożenia oferty:  Komunalne TBS Sp. z o.o. w Białymstoku, ul. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 5.

6. Termin składania oferty: 26-01-2018 r. do godz. 10.00.

7.  Oferta powinna zawierać

a) Wypełniony formularz ofertowy (zgodnie z załącznikiem nr 1),

b) Zaakceptowany projekt umowy (zgodnie z załącznikiem nr 6),

c) Dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 250 000,00 zł.

8. Należność  za wykonane usługi  będzie przekazywana na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, składanej na koniec miesiąca.

 

9. Osoba do kontaktu:

Agnieszka Piechowska Tel. 856628380, Piotr Głębocki tel 856628382,

Tomasz Kamiński  tel. 85 66 28 383,

Powyższe zaproszenie nie jest zamówieniem w rozumieniu Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 j.t.)