Przetarg budynek mieszkalny 4B - powtórzony II

Ogłoszenie nr 620960-N-2018 z dnia 2018-09-24
 

Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.: Realizacja w ramach II etapu podetapu 2 oś. Bacieczki VI budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 4B oraz wolnostojący budynek garażowy wraz z zagospodarowaniem terenu
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie

I. 1) NAZWA I ADRES: Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 50490258000000, ul. Komisji Edukacji Narodowej  36 lok. 5 , 

15-687   Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 856 640 222,

e-mailkomunalne@tbs.bialystok.pl, faks 856 640 333. 
Adres strony internetowej (URL): www.tbs.bialystok.pl 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.tbs.bialystok.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić): 
Spółka prawa handlowego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): Nie dotyczy

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)  Tak 
www.tbs.bialystok.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia   Tak 
www.tbs.bialystok.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem  Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie  Nie 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

w inny sposób:  Nie 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak 
Inny sposób: Ofertę należy złożyć w kopertach w siedzibie Zamawiającego 
Adres: 15-687 Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 5

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne  Nie 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Realizacja w ramach II etapu podetapu 2 oś. Bacieczki VI budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 4B oraz wolnostojący budynek garażowy wraz z zagospodarowaniem terenu 
Numer referencyjny: PN – Bacieczki VI etap II podetap 2 budynek nr 4B 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: Nie 
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

1. Przedmiotem zamówienia jest: realizacja w ramach II etapu podetapu 2 oś. Bacieczki VI budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 4B z 38 mieszkaniami oraz wolnostojącego budynku garażowego z 15 miejscami parkingowymi wraz z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, małą architekturą, wewnętrznymi drogami dojazdowymi, miejscami postojowymi na działkach o numerach geodezyjnych 478/14, 479/25, 491/8 i 1462/54 położonych w Białymstoku przy ul. H. Kołłątaja i Komisji Edukacji Narodowej, o powierzchni zabudowy: 778,33 m2, powierzchni użytkowej mieszkań: 1868,82 m2, kubaturze: 10 996 m3, powierzchnia użytkowa garaży 484,54 m2 oraz: - koordynacja wykonywania infrastruktury technicznej w zakresie określonym przez inwestorów:

a) Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., 15-062 Białystok, ul. Warszawska 27 - sieć ciepłownicza wysokoparametrowa do węzła cieplnego, technologia węzła cieplnego, węzły mieszkaniowe wraz z instalacją przesyłową,

b) PGE Dystrybucja S.A Oddział Białystok , 15-082 Białystok, ul. Elektryczna 13 - sieć zasilająca wraz ze złączami kablowymi do budynku,

c) Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Warszawie Zakład w Białymstoku ul. Gen. S. Sosabowskiego 24, 15-182 Białystok - sieć zasilająca, - koordynacja wykonania prac związanych

z infrastrukturą techniczną sieci: telekomunikacyjnej, internetowej i telewizji kablowej - realizowanych przez wykonawców wskazanych przez Zamawiającego,

2. Szczegółowy opis zamówienia przedstawiono w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarach. Powyższe dokumenty stanowią załączniki nr 10 do niniejszej SIWZ.

 3. Ilekroć w specyfikacji technicznej, przedmiarze robót lub dokumentacji projektowej wskazano znak towarowy, patent lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, należy przyjąć, że za każdą nazwą jest umieszczone sformułowanie „lub równoważne”, tzn. że Wykonawca może przyjąć do kalkulacji produkty lub usługi inne niż wskazane, pod warunkiem, że charakteryzują się one funkcjonalnością lub parametrami nie gorszymi niż wskazane przez Zamawiającego.

 4. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych

w dokumentacji projektowej, w specyfikacji technicznej lub przedmiarze robót Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 Pzp.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za należyte zabezpieczenie terenu robót i odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim, a po zakończeniu robót zobowiązany jest do uporządkowania terenu. 
II.5) Główny kod CPV: 45211340-4 
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45331000-6

45111200-0

45310000-3

45231300-8

45111291-4

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Zamawiający nie podaje informacji
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-11-30 

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

 

 

 

2019-11-30

II.9) Informacje dodatkowe: Zamawiający przeznacza kwotę na sfinansowanie zamówienia

w wysokości 8 900 000,00 PLN Brutto

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:

a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej 1 500 000,00 zł, (jeden milion pięćset tysięcy 00/100), na podstawie dokumentu wydanego w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

b) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 2 000 000,00 zł, (dwa miliony 00/100). 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Warunek dotyczący zdolności zawodowej zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

a) wykonał w sposób należyty zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone

w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego, lub budynku zamieszkania zbiorowego lub budynku użyteczności publicznej (zdefiniowanych w Ustawie Prawo budowlane art. 3 ust. 6 i Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie paragraf 3 ust. 5,6) w technologii tradycyjnej w stanie wykończonym wraz z kompleksową infrastrukturą techniczną, uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu, o wartości minimum 2 000 000,00 zł brutto każda, (dwa miliony 00/100). Przez „budowę” należy rozumieć wykonanie nowego obiektu budowlanego od podstaw tj. od wytyczenia budynku do przekazania go inwestorowi w stanie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

b) dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia:

 Kierownika budowy, który będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 j.t.), posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami bez ograniczeń, i co najmniej 5 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy, polegające na pełnieniu funkcji kierownika budowy w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres posiadania uprawnień jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 robót budowlanych o wartości minimum 1.500.000,00 zł brutto, (jeden milion pięćset tysięcy 00/100) każda, polegających na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego, lub budynku zamieszkania zbiorowego lub budynku użyteczności publicznej (zdefiniowanych w Ustawie Prawo budowlane art. 3 ust. 6 i Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2015 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie paragraf 3 ust. 5,6)

 Kierowników robót;

- w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń i co najmniej 3 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika robót polegające na pełnieniu funkcji kierownika robót w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres posiadania uprawnień jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego, lub budynku zamieszkania zbiorowego lub budynku użyteczności publicznej (zdefiniowanych w Ustawie Prawo budowlane art. 3 ust. 6 i Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie paragraf 3 ust. 5,6)

- w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, do kierowania robotami bez ograniczeń i co najmniej 3 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika robót polegające na pełnieniu funkcji kierownika robót w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres posiadania uprawnień jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego, lub budynku zamieszkania zbiorowego lub budynku użyteczności publicznej (zdefiniowanych w Ustawie Prawo budowlane art. 3 ust. 6 i Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury

z dnia 18 września 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie paragraf 3 ust. 5, 6)

 lub odpowiadające im osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, a także osoby posiadające kwalifikacje zawodowe nabyte

w państwach członkowskich Unii Europejskiej, na poziomie odpowiadającym co najmniej uprawnieniom bez ograniczeń, uznanych na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Zastrzeżenie: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności ekonomicznej lub finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej zostanie uznany za spełniony, jeżeli łącznie wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie wykażą się łącznie spełnieniem warunków określonych w części III pkt. 2 ppkt. a i b oraz pkt. 3 ppkt. a i b SIWZ 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak 

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

1.W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający będzie żądał zgodnie z częścią IV SIWZ następujących dokumentów:

a) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 b) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13 - 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 c) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odetkani lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

d) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzającym że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

2. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1 składa dokumenty potwierdzające, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

b) składa informacje z odpowiedniego rejestru, albo w przypadku braku takiego rejestry inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ Sądowy lub administracji kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13 - 21 oraz Pzp. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

c) nie zalega z opłaceniem podatków, składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, albo zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8.b), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę , zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 7.b, składa dokument, o którym mowa w pkt 8.b, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 - 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.

6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

7. W zakresie nieuregulowanym SIWZ mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. poz. 1126)

8. Zaakceptowany wzór umowy – stanowiący załącznik nr 4

9. Kosztorysy ofertowe szczegółowe.

10. Wykaz stawek i narzutów – stanowiący załącznik nr 8

11. Zaakceptowany projekt karty gwarancyjnej – stanowiącej załącznik nr 9

VII. Inne dokumenty:

1. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 -21 lub ust. 5 ust. 1 Ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego, współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 2.Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt 1

3. Dokumenty dotyczące podmiotów trzecich.

3.1 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie każdy Wykonawca, w celu potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, zobowiązany jest złożyć do oferty oddzielnie oświadczenie, o którym mowa w części V pkt. 1 SIWZ, czyli oświadczenie wstępne (załącznik nr 3 do SIWZ).

3.2 W przypadku gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów, zobowiązany jest:

a) zamieścić informacje o tych podmiotach we wstępnym oświadczeniu Wykonawcy, składanym na podstawie art. 25a ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, dotyczącym spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu (załącznik nr 3 do SIWZ).

b) złożyć oświadczenie, że w stosunku do podmiotu, na którego zasoby powołuje się w niniejszym postępowaniu, nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania (załącznik nr 3 do SIWZ).

4. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w części VI pkt. 7 ppkt. a, b, c i d SIWZ oraz oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust. 1 pkt. 1 Ustawy.

 5. Pełnomocnictwo:

a) dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy składającego ofertę, gdy prawo do podpisania oferty nie wynika z odpisu z właściwego rejestru, który zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2014, poz. 1114).

b) dla ustanowionego pełnomocnika, do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania

w postępowaniu i zawarcia umowy – dotyczy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Zgodnie z art. 23 ust. 2 Ustawy wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu

o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Wymagana jest forma, rodzaj i zakres pełnomocnictwa właściwy do poszczególnych czynności.

 6. dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty – w przypadku, gdy prawo do podpisania oferty nie wynika z odpisu z właściwego rejestru, który Zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, względnie innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

7. Forma oświadczeń i dokumentów:

a) Oświadczenia, o których mowa w cz. VI pkt.3 ppkt a) i b), dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy składane są w oryginale.

b) Dokumenty, o których mowa w cz. VI inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt a), składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

c) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą,

d) Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.

e) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w cz. VI innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

f) Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim. VIII. Podwykonawcy 1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

8. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

9. W przypadku realizacji zamówienia z udziałem podwykonawców w ofercie należy podać zakres zamówienia, który będą realizować, oraz nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe (o ile są już znane) podwykonawców i osób do kontaktu z nimi zaangażowanych w te roboty.

10. Umowa o podwykonawstwo (i dalsze podwykonawstwo) powinna zawierać co najmniej:

a) określenie zakresu zamówienia powierzonego podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy),

b) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy), z zastrzeżeniem, że termin ten nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy części zamówienia.

 11. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, przedstawiając oświadczenia o których mowa w art. 25a ust. 1 pkt 1 Ustawy oraz dokumenty wymienione w części VI pkt. 7 ppkt. a, b, c i d SIWZ.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
1.W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający będzie żądał zgodnie z zapisami części III pkt. 2 SIWZ następujących dokumentów:

a) Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytowej na kwotę co najmniej 1 500 000,00 zł, (jeden milion pięćset tysięcy 00/100), na podstawie dokumentu wydanego nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

b) Potwierdzenia, że wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 2 000 000,00 zł, (dwa miliony 00/100). W przypadku wykonawców występujących wspólnie warunek dotyczący zdolności zawodowej musi być spełniony łącznie przez wykonawców występujących wspólnie.

2. Wykazu minimum 2 robót budowlanych o wartości minimum 2 000 000,00 zł brutto każda, (dwa miliony 00/100), wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli

z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. W przypadku wykonawców występujących wspólnie warunek dotyczący zdolności zawodowej musi być spełniony łącznie przez wykonawców występujących wspólnie.

3. Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

W przypadku wykonawców występujących wspólnie warunek dotyczący zdolności zawodowej musi być spełniony łącznie przez wykonawców występujących wspólnie.

4. Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 6b do SIWZ Uwaga: Kierownik budowy i kierownicy robót budowlanych powinni posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art.12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art.12 ust.1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  Nie
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak 
Informacja na temat wadium 
1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 200 000,00 zł (dwieście tysięcy złotych). 2. Wadium może być wniesione w formach wskazanych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp:

3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Komunalnego TBS Sp. z o.o. w Białymstoku w Banku BGK Nr: 35 1130 1059 0017 3187 1820 0001.

4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które znajduje się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

5. Dokumenty dotyczące wadium wniesionego w innej formie niż pieniądzu (zgodne z zapisami pkt. X ppkt 2), należy w oryginale dostarczyć do siedziby Zamawiającego odrębnie lub łącznie z ofertą do chwili otwarcia ofert. Potwierdzona kopia musi być dołączona do oferty.

6. Oferta Wykonawcy, który nie wniósł wadium zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 7b Ustawy Pzp.

7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w okolicznościach przewidzianych w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy.

 8. Dyspozycję w zakresie zwrotu wniesionych w pieniądzu wadiów, Zamawiający przekaże do banku niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, unieważnieniu postępowania z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy.

9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza , Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

10. Jeżeli przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca wycofał się z niniejszego postępowania, Zamawiający dokona zwrotu wadium niezwłocznie na pisemny wniosek Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:  Nie 
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:  Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie 
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału

w postępowaniu Nie dotyczy
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:  Nie 
 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

okres gwarancji

20,00

doświadczenie kierownika budowy

20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem Nie dotyczy
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego Nie dotyczy
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego Nie dotyczy
IV.4) Licytacja elektroniczna Nie dotyczy
IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
1. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy na podstawie art. 144 ustawy w następujących okolicznościach:

1.1 Zmiany dotyczą realizacji robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych,

w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,

c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie

w umowie lub umowie ramowej;

1.2 Zostały spełnione łącznie następujące warunki:

a) konieczność zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej

1.3.Zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy;

1.4. Łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy i jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej w umowie.

2. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): Nie dotyczy
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2018-10-10, godzina: 10:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału

w postępowaniu    polski 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: Nie