Ogłoszenie

Białystok, 15-10-2018 r.

Ogłoszenie

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na realizację w ramach II etapu podetapu 2 oś. Bacieczki VI  budynku mieszkalnego wielorodzinnego  nr 4B oraz wolnostojący budynek garażowy wraz
z zagospodarowaniem terenu
Nr ogłoszenia: 620960-N-2018 z dnia 2018-09-24

Znak sprawy: PN – Bacieczki VI etap II podetap 2 budynek  nr 4B

Dane o ofertach:

liczba złożonych ofert: 1,

liczba odrzuconych ofert: 0,

liczba wykluczonych Wykonawców: 0

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz.1579), zwanej dalej ustawą, uprzejmie informuję, że Komunalne TBS Sp. z o.o. w Białymstoku jako zamawiający, decyzją Zarządu Spółki podjęło decyzję o:

Unieważnieniu postępowania z dnia 24-09-2018 r.

Uzasadnienie:

Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy tj. cena oferty z najwyżej przyznaną punktacją  przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
a Zamawiający nie zwiększa tej kwoty.

Oferta z najwyższa punktacją tj. 100 pkt. złożona w postępowaniu przez Akcess Starosta
i Wspólnicy Sp. j., ul. Radzymińska 14, 15-863 Białystok opiewa na kwotę 10 037 120,16 zł brutto. Mając na uwadze, iż Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę
8 900 000,00 zł brutto i nie zwiększy tych środków, należy uznać, iż wypełnione zostały przesłanki unieważnienia postępowania określone w art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.