Konserwacja i sprzątanie obiektów Komunalnego T.B.S. Sp. z o.o.

Polska-Białystok: Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji

2018/S 240-548351

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

TBS Białystok
ul. Komisji Edukacji Narodowej 36, lok. 5
Białystok
15-684
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Piechowska
Tel.: +48 856628370
E-mail: piechowska@wp.pl
Kod NUTS: PL

Adresy internetowe:

Główny adres: www.tbs.bialystok.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.tbs.bialystok.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://tbsbialystok.ezamawiajacy.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Inny rodzaj: Spółka prawa handlowego

I.5)Główny przedmiot działalności

Inna działalność: Budowa i administrowanie budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Usługa konserwacji i sprzątania obiektów oraz ich otoczenia na osiedlach będących własnością Komunalnego TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku.

Numer referencyjny: PN-KS/2019

II.1.2)Główny kod CPV

50800000

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje konserwację oraz sprzątanie obiektów i ich otoczenia na osiedlach będących własnością Komunalnego TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:

a) Załącznik nr 3 do SIWZ – zawierający pełny zakres czynności konserwacji i sprzątania.

b) Załącznik nr 3a – sprzątanie - środki.

c) Załącznik nr 4 do SIWZ – zawierający zakres czynności do wykonania w ramach konserwacji i sprzątania parku Komunalnego TBS Sp. z o.o. w Białymstoku przy ul. Okulickiego.

d) Załącznik nr 9 do SIWZ – zakres sprzątania biura TBS.

e) Załącznik nr 11 do SIWZ – wykaz liczników.

f) Załącznik nr 12 do SIWZ – ilość kanałów wentylacyjnych.

g) Załącznik nr 13 do SIWZ – ilość lokali do przeglądów gazowych.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

Wartość bez VAT: 521 826.96 EUR

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

90911200

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Białystok, osiedle TBS

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje konserwację oraz sprzątanie obiektów i ich otoczenia na osiedlach będących własnością Komunalnego TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:

a) Załącznik nr 3 do SIWZ – zawierający pełny zakres czynności konserwacji i sprzątania.

b) Załącznik nr 3a – sprzątanie - środki.

c) Załącznik nr 4 do SIWZ – zawierający zakres czynności do wykonania w ramach konserwacji i sprzątania parku Komunalnego TBS Sp. z o.o. w Białymstoku przy ul. Okulickiego.

d) Załącznik nr 9 do SIWZ – zakres sprzątania biura TBS.

e) Załącznik nr 11 do SIWZ – wykaz liczników.

f) Załącznik nr 12 do SIWZ – ilość kanałów wentylacyjnych.

g) Załącznik nr 13 do SIWZ – ilość lokali do przeglądów gazowych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Ilość osób zatrudniona na umowę o pracę / Waga: 35

Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji / Waga: 5

Cena - Waga: 60

II.2.6)Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 2 249 961.30 PLN

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Wykonawca, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania umowy zgodnie z załączonym do SIWZ wzorem umowy (załącznik nr 8).

2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą z pośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania o których mowa w art. 93 ust. 1 Pzp.

3. Złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją przez wykonawcę projektu umowy stanowiącego załącznik do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 21/01/2019

Czas lokalny: 10:00

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 21/01/2019

Czas lokalny: 10:15

Miejsce:

1. Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem: https://tbsbialystok.ezamawiajacy.pl

w zakładce „Oferty” do dnia 21.1.2019 r. do godz. 10:00

2. Otwarcie ofert nastąpi poprzez upublicznienie wczytanych na Platformie Ofert w dniu 21.1.2019 r. o godz. 10:15

3. Informacja z otwarcia Ofert opublikowana zostanie na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Platformie w zakładce „Dokumenty za...

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak

Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

Luty 2021 r.

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 60 000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert.

2. Wadium może być wniesione w:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2005 r. poz. 978 i 1240).

3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Komunalnego TBS Sp. z o.o. w Białymstoku w Banku PKO BP Oddział Regionalny w Białymstoku, nr: 41 1020 1332 0000 1802 0182 6254 z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu PN-KiS/2019 na usługę konserwacji oraz sprzątania obiektów i ich otoczenia na osiedlach będących własnością Komunalnego TBS Sp. z o.o.”

4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w ust. 3, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).

5. Zamawiający żąda, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:

6) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty;

7) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został załączony do oferty.

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587803

Adres internetowy: www.uzp.gov/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej,

3. odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności, można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

6. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie określonej w art. 185 ust. 2 ustawy, przekazując jego kopię zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy do postępowania odwoławczego nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

Skarga do sądu – zgodnie z przepisami art. 198a–198g Ustawy.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

11/12/2018