Zarząd

Zarząd Spółki jest jedno - dwuosobowy, powoływany uchwałą Rady Nadzorczej. Zarząd kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Zarząd działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zgromadzenie Wspólników. Funkcję Prezesa Zarządu pełni Eugeniusz Marian Zysk - powołany Uchwałą Nr 17/07 Rady Nadzorczej z dnia 28 listopada 2007 roku. Funkcję Wiceprezesa Zarządu pełni Andrzej Marek Sądel - powołany uchwałą Nr 22/07 Rady Nadzorczej z dnia 28 grudnia 2007 roku